Get involved in YOUR city and locality - Improve Your World
Get involved in YOUR city and locality - Improve Your World
Get involved in YOUR city and locality 
Improve Your World Home | About Us | Sitemap | Search | Contact Us 

Home >> Contact numbers of Mumbai MLAs


Mumbai Flood Relief and Rehabilitation Resource Centre 
in association with Times Foundation

 
BMC Disaster Control: Phone: 1916 or 108 or 22694725 / 7 or Fax 22694719. Online complaints via www.praja.org
Times Helpline: 56354376 / 45         timesfoundation@timesgroup.com     www.timesfoundation.org
Karmayog Helpline: 98201-55591 (Upadhyay)  

MLAs FROM GREATER MUMBAI 

Sr. no. Area MLA Name Contact Numbers
1 19-Colaba Smt. Anni Shekhar 22026545 / 22842640
2 20-Umarkhadi Shri Bashir Musa Patel 23455068 / 23476043
3 21-Mumbadevi Shri Raj K. Purohit 22815026
4 22-Khetwadi Shri Bhai Jagtap  
5 23-Opera House Shri Arvind Nerkar 23891977 
6 24-Malbar Hill Shri Mangalprabhat Lodha 24925015
7 25-Chinchpokli Shri Arun Gawli 23090016
8 26-Nagpada Shri Sayyed Ahmed 23778515
9 27-Mazgaon Shri Bala Nandgaonkar 23782281 / 23745250
10 28-Parel Shri Dagdu (Dada) Sakpal 24713388 / 24711731
11 29-Shivdi Shri Sachin Mohan Ahir 24983252 
12 30-Worli Shri Datta S. Nalawade 24927229 
13 31-Naigaon Shri Kalidas N. Kolambkar 34154848 / 24154848
14 32-Dadar Shri Sada Sarvankar 24212233 / 31022777
15 33-Matunga Shri Jagannath Shetty 25110750 / 24092630
16 34-Mahim Shri Suresh A. Gambhir 24467832 / 24467334
17 35-Dharavi Smt. Varsha Gaikwad 25785734 
18 36-Bandra Shri Baba Siddiqui 26408588 / 26514555
19 37-Khetwadi Prof. J. C. Chandurkar 26310072
20 38-Vile Parle Shri Ashok B. Jadhav 9820057819
21 39-Amboli Shri Baldev Khosa 26369977 
22 40-santacruz Shri Kripashankar Singh 22022924 / 22020092
23 41-Andheri Shri Suresh Shetty 28324409 / 28214828
24 42-Goregaon Shri Subhash Desai 28722630 
25 43-Malad Shri Gajanan Kirtikar 28730262 / 28730362
26 44-Kandivali Shri Pradyumna U. Mehta 28774629
27 45-Boriwali Shri Hemendra Mehta 28987183 / 4 / 28697200
28 46-Trombay Shri Yusuf Md. Hussain Abrahim 23444304 / 23072293
29 47-Chembur Shri Chandrakant D. Handore 24502090
30 48-Nehru Nagar Shri Nawab Malik 25031706 / 25031922
31 49-Kurla Shri Mohd. Arif Khan 28516127 / 28515057
32 50-Ghatkopar Shri Prakash Mehta 25153040
33 51-Bhandup Shri Sanjay Patil 25782434
34 52-Mulund Shri Sardar Tarasingh 25618513 / 24012251